Historik

Målsättningen med att arrangera en Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet och genom öppet hus arrangemang visa nya och gamla besökare arkivens roll som kulturinstitutioner för vårt lands historia och det fria ordet.

Arkivens dag arrangerades för första gången 1998 och 35 000 besökare kunde räknas in vid de 350 arkivinstitutioner som höll öppet. Arkivens dag stöttades då ekonomiskt av ”Kultur i hela landet”.

Det positiva resultatet från 1998 års arrangemang ledde till önskemål om att projektet skulle fortsätta med målet att dagen skulle bli ett årligt återkommande arrangemang. Arkivens dag ökade insikten inom sektorn om vikten av att arbeta mer utåtriktat och behovet av en aktiv förmedling av arkivmaterial för att fånga allmänhetens intresse. Den ledningsgrupp som arbetat med Arkivens dag fortsatte sitt arbete och breddade sin inriktning genom att bilda ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet”, förkortat SASS, där Arkivens dag nu ingår som en del. SASS erhöll stöd från Stiftelsen Framtidens kultur under åren 1999-2001.

1999 återkom Arkivens dag nu med ett tema och har sedan dess arrangerats med ett tema varje år. Många teman har tolkats brett men speglar också mångfalden och det rika innehåll som finns i våra arkiv.  Arkivens dag har väckt ett positivt gensvar bland besökare som upptäckt arkivens rika och spännande innehåll. Arkivens dag har blivit en god tradition som kommit för att stanna.

Inspirerad av de svenska framgångarna arrangerade även arkiven i Danmark Arkivens dag 1999. Flera nordiska länder anslöt sig efter hand och från 2002 medverkar samtliga nordiska länder den andra lördagen i november. Med några års mellanrum arrangeras dagen med ett gemensamt nordiskt tema. Ett nätverk av arkiv och arkivorganisationer i Norden har skapats kring arrangemanget.

De nordiska länderna drev frågan om en gemensam internationell Arkivens dag med FN-status vid ICA – International council on archives konferens 2004. ICA drev frågan vidare men dagen fick inte FN-status. Från 2009 firas därför en internationell arkivdag den 9 juni, det datum då International council on archives grundades 1948.